欢迎来到千学网!
您现在的位置:首页 > 小学语文 > 拼音

三字经全文带拼音

时间:2022-05-21 02:41:14 拼音 我要投稿 收藏本文 下载本文

【导语】以下是小编为大家准备了三字经全文带拼音(共3篇),欢迎参阅。

三字经全文带拼音

篇1:三字经全文带拼音ppt

三字经全文带拼音ppt

三字经它所揭示的深刻哲学道理,还有那生动的'教育意义,真可谓堪称经典!

三字经全文带拼音

 
rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
人之初 性本善 性相近 习相远
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān
苟不教 性乃迁 教之道 贵以专
xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù
昔孟母 择邻处 子不学 断机杼
dòu yān shān yǒu yì fāng jiāo wǔ zǐ míng jù yáng
窦燕山 有义方 教五子 名俱扬
yǎng bú jiào fù zhī guò jiào bù yán shī zhī duò
养不教 父之过 教不严 师之惰
zǐ bù xué fēi suǒ yí yòu bù xué lǎo hé wéi
子不学 非所宜 幼不学 老何为
yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì
玉不琢 不成器 人不学 不知义
wéi rén zǐ fāng shào shí qīn shī yǒu xí lǐ yí
为人子 方少时 亲师友 习礼仪
xiāng jiǔ líng néng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí
香九龄 能温席 孝于亲 所当执
róng sì suì néng ràng lí dì yú zhǎng yí xiān zhī
融四岁 能让梨 弟于长 宜先知
shǒu xiào tì cì jiàn wén zhī mǒu shù shí mǒu wén
首孝悌 次见闻 知某数 识某文
yī ér shí shí ér bǎi bǎi ér qiān qiān ér wàn
一而十 十而百 百而千 千而万
sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng
三才者 天地人 三光者 日月星
sān gāng zhě jūn chén yì fù zǐ qīn fū fù shùn
三纲者 君臣义 父子亲 夫妇顺
yuē chūn xià yuē qiū dōng cǐ sì shí yùn bù qióng
曰春夏 曰秋冬 此四时 运不穷
yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yìng hū zhōng
曰南北 曰西东 此四方 应乎中
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ cǐ wǔ háng běn hū shù
曰水火 木金土 此五行 本乎数
shí gān zhě jiǎ zhì guǐ shí èr zhī zǐ zhì hài
十干者 甲至癸 十二支 子至亥
yuē huáng dào rì suǒ chán yuē chì dào dāng zhōng quán
曰黄道 日所躔 曰赤道 当中权
chì dào xià wēn nuǎn jí wǒ zhōng huá zài dōng běi
赤道下 温暖极 我中华 在东北
hán yù jūn shuāng lù gǎi yòu gāo yuán zuǒ dà hǎi
寒燠均 霜露改 右高原 左大海
yuē jiāng hé yuē huái jì cǐ sì dú shuǐ zhī jì
曰江河 曰淮济 此四渎 水之纪
yuē dài huá sōng héng héng cǐ wǔ yuè shān zhī míng
曰岱华 嵩恒衡 此五岳 山之名
gǔ jiǔ zhōu jīn gǎi zhì chēng xíng shěng sān shí wǔ
古九州 今改制 称行省 三十五
yuē shì nóng yuē gōng shāng cǐ sì mín guó zhī liáng
曰士农 曰工商 此四民 国之良
yuē rén yì lǐ zhì xìn cǐ wǔ cháng bù róng wěn
曰仁义 礼智信 此五常 不容紊
dì suǒ shēng yǒu cǎo mù cǐ zhí wù biàn shuǐ lù
地所生 有草木 此植物 遍水陆
yǒu chóng yú yǒu niǎo shòu cǐ dòng wù néng fēi zǒu
有虫鱼 有鸟兽 此动物 能飞走
dào liáng shū mài shǔ jì cǐ liù gǔ rén suǒ shí
稻梁菽 麦黍稷 此六谷 人所食
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ cǐ liù chù rén suǒ sì
马牛羊 鸡犬豕 此六畜 人所饲
yuē xǐ nù yuē āi jù ài wù yù qī qíng jù
曰喜怒 曰哀惧 爱恶欲 七情俱
qīng chì huáng jí hēi bái cǐ wǔ sè mù suǒ shí
青赤黄 及黑白 此五色 目所识
suān kǔ gān jí xīn xián cǐ wǔ wèi kǒu suǒ hán
酸苦甘 及辛咸 此五味 口所含
shān jiāo xiāng jí xīng xiǔ cǐ wǔ xiù bí suǒ xiù
膻焦香 及腥朽 此五臭 鼻所嗅
páo tǔ gé mù shí jīn yǔ sī zhú nǎi bā yīn
匏土革 木石金 与丝竹 乃八音
yuē píng shǎng yuē qù rù cǐ sì shēng yí tiáo xié
曰平上 曰去入 此四声 宜调协
gāo zēng zǔ fù ér shēn shēn ér zǐ zǐ ér sūn
高曾祖 父而身 身而子 子而孙
zì zǐ sūn zhì xuán zēng nǎi jiǔ zú rén zhī lún
自子孙 至玄曾 乃九族 人之伦
fù zǐ ēn fū fù cóng xiōng zé yǒu dì zé gōng
父子恩 夫妇从 兄则友 弟则恭
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng
长幼序 友与朋 君则敬 臣则忠
cǐ shí yì rén suǒ tóng ng shī xù wù wéi bèi
此十义 人所同 当师叙 勿违背
zhǎn qí shuāi dà xiǎo gōng zhì sī má wǔ fù zhōng
斩齐衰 大小功 至缌麻 五服终
lǐ yuè shè yù shū shù gǔ liù yì jīn bù jù
礼乐射 御书数 古六艺 今不具
wéi shū xué rén gòng zūn jì shí zì jiǎng shuō wén
惟书学 人共遵 既识字 讲说文
yǒu gǔ wén dà xiǎo zhuàn lì cǎo jì bù kě luàn
有古文 大小篆 隶草继 不可乱
ruò guǎng xué jù qí fán dàn lüè shuō néng zhī yuán
若广学 惧其繁 但略说 能知原
fán xùn méng xū jiǎng jiū xiáng xùn gǔ míng jù dòu
凡训蒙 须讲究 详训诂 明句读
wéi xué zhě bì yǒu chū xiǎo xué zhōng zhì sì shū
为学者 必有初 小学终 至四书
lún yǔ zhě èr shí piān qún dì zǐ jì shàn yán
论语者 二十篇 群弟子 记善言
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ jiǎng dào dé shuō rén yì
孟子者 七篇止 讲道德 说仁义
zuò zhōng yōng nǎi kǒng jí zhōng bù piān yōng bù yì
作中庸 乃孔伋 中不偏 庸不易
zuò dà xué nǎi zēng zǐ zì xiū qí zhì píng zhì
作大学 乃曾子 自修齐 至平治
zhōng shū shú xiào jīng tōng rú liù jīng shǐ kě dú
中书熟 孝经通 如六经 始可读
shī shū yì lǐ chūn qiū hào liù jīng dāng jiǎng qiú
诗书易 礼春秋 号六经 当讲求
yǒu lián shān yǒu guī cáng yǒu zhōu yì sān yì xiáng
有连山 有归藏 有周易 三易详
yǒu diǎn mó yǒu xùn gào yǒu shì mìng shū zhī ào
有典谟 有训诰 有誓命 书之奥
wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ zhù liù guān cún zhì tǐ
我周公 作周礼 著六官 存治体
dà xiǎo dài zhù lǐ jì shù shèng yán lǐ yuè bèi
大小戴 注礼记 述圣言 礼乐备
yǒu guó fēng yǒu yǎ sòng hào sì shī dāng fěng yǒng
有国风 有雅颂 号四诗 当讽咏
shī jì wáng chūn qiū zuò yù bāo biǎn bié shàn è
诗既亡 春秋作 寓褒贬 别善恶
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng
三传者 有公羊 有左氏 有谷梁
ěr yǎ zhě shàn biàn yán qiú jīng xùn cǐ mò xiān
尔雅者 善辨言 求经训 此莫先
gǔ shèng zhù xiān xián zhuàn zhù shū bèi shí sān jīng
古圣著 先贤传 注疏备 十三经
zuǒ zhuàn wài yǒu guó yǔ hé qún jīng shù shí wǔ
左传外 有国语 合群经 数十五
jīng jì míng fāng dú zǐ cuō qí yào jì qí shì
经既明 方读子 撮其要 记其事
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng
五子者 有荀扬 文中子 及老庄
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
经子通 读诸史 考世系 知终始
zì xī nóng zhì huáng dì hào sān huáng zài shàng shì
自羲农 至黄帝 号三皇 在上世
táng yǒu yú hào èr dì xiāng yī xùn chēng shèng shì
唐有虞 号二帝 相揖逊 称盛世
xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng zhōu wén wǔ chēng sān wáng
夏有禹 商有汤 周文武 称三王
xià chuán zǐ jiā tiān xià sì bǎi zǎi qiān xià shè
夏传子 家天下 四百载 迁夏社
tāng fá xià guó hào shāng liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng
汤伐夏 国号商 六百载 至纣亡
zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ
周武王 始诛纣 八百载 最长久
zhōu gòng hé shǐ jì nián lì xuān yōu suì dōng qiān
周共和 始纪年 历宣幽 遂东迁
zhōu dào shuāi wáng gāng zhuì chěng gān gē shàng yóu shuì
周道衰 王纲坠 逞干戈 尚游说
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó wǔ bà qiáng qī xióng chū
始春秋 终战国 五霸强 七雄出
yíng qín shì shǐ jiān bìng chuán èr shì chǔ hàn zhēng
嬴秦氏 始兼并 传二世 楚汉争
gāo zǔ xīng hàn yè jiàn zhì xiào píng wáng mǎng cuàn
高祖兴 汉业建 至孝平 王莽篡
guāng wǔ xīng wéi dōng hàn sì bǎi nián zhōng yú xiàn
光武兴 为东汉 四百年 终于献
wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng hào sān guó qì liǎng jìn
魏蜀吴 争汉鼎 号三国 迄两晋
sòng qí jì liáng chén chéng wéi nán cháo dū jīn líng
宋齐继 梁陈承 为南朝 都金陵
běi yuán wèi fēn dōng xī yǔ wén zhōu xīng gāo qí
北元魏 分东西 宇文周 兴高齐
dài zhì suí yī tǔ yǔ bù zài chuán shī tǒng xù
迨至隋 一土宇 不再传 失统绪
táng gāo zǔ qǐ yì shī chú suí luàn chuàng guó jī
唐高祖 起义师 除隋乱 创国基
èr shí chuán sān bǎi zǎi liáng miè zhī guó nǎi gǎi
二十传 三百载 梁灭之 国乃改
liáng táng jìn jí hàn zhōu chēng wǔ dài jiē yǒu yóu
梁唐晋 及汉周 称五代 皆有由
zhào sòng xīng shòu zhōu shàn shí bā chuán nán běi hùn
赵宋兴 受周禅 十八传 南北混
liáo yǔ jīn jiē chēng dì yuán miè jīn jué sòng shì
辽与金 皆称帝 元灭金 绝宋世
yú tú guǎng chāo qián dài jiǔ shí nián guó zuò fèi
舆图广 超前代 九十年 国祚废
dài chéng zǔ qiān yān jīng shí liù shì zhì chóng zhēn
迨成祖 迁燕京 十六世 至崇祯
quán yān sì kòu rú lín lǐ chuǎng chū shén qì fén
权阉肆 寇如林 李闯出 神器焚
qīng shì zǔ yīng jǐng mìng jìng sì fāng kè dà dìng
清世祖 膺景命 靖四方 克大定
yóu kāng yōng lì qián jiā mín ān fù zhì jì kuā
由康雍 历乾嘉 民安富 治绩夸
dào xián jiān biàn luàn qǐ shǐ yīng fǎ rǎo dū bǐ
道咸间 变乱起 始英法 扰都鄙
tóng guāng hòu xuān tǒng ruò chuán jiǔ dì mǎn qīng mò
同光后 宣统弱 传九帝 满清殁
gé mìng xīng fèi dì zhì lì xiàn fǎ jiàn mín guó
革命兴 废帝制 立宪法 建民国
gǔ jīn shǐ quán zài zī zǎi zhì luàn zhī xīng shuāi
古今史 全在兹 载治乱 知兴衰
shǐ suī fán dú yǒu cì shǐ jì yī hàn shū èr
史虽繁 读有次 史记一 汉书二
hòu hàn sān guó zhì sì jiān zhèng jīng cān tōng jiàn
后汉三 国志四 兼证经 参通鉴
dú shǐ zhě kǎo shí lù tōng gǔ jīn ruò qīn mù
读史者 考实录 通古今 若亲目
kǒu ér sòng xīn ér wéi zhāo yú sī xī yú sī
口而诵 心而惟 朝于斯 夕于斯
xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué
昔仲尼 师项橐 古圣贤 尚勤学
zhào zhōng lìng dú lǔ lùn bǐ jì shì xué qiě qín
赵中令 读鲁论 彼既仕 学且勤
pī pú biān xuē zhú jiǎn bǐ wú shū qiě zhī miǎn
披蒲编 削竹简 彼无书 且知勉
tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bù jiào zì qín kǔ
头悬梁 锥刺股 彼不教 自勤苦
rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bù chuò
如囊萤 如映雪 家虽贫 学不辍
rú fù xīn rú guà jiǎo shēn suī láo yóu kǔ zhuó
如负薪 如挂角 身虽劳 犹苦卓
sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí
苏老泉 二十七 始发愤 读书籍
bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī
彼既老 犹悔迟 尔小生 宜早思
ruò liáng hào bā shí èr duì dà tíng kuí duō shì
若梁灏 八十二 对大廷 魁多士
bǐ jì chéng zhòng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì
彼既成 众称异 尔小生 宜立志
yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí
莹八岁 能咏诗 泌七岁 能赋棋
bǐ yǐng wù rén chēng qí ěr yòu xué dāng xiào zhī
彼颖悟 人称奇 尔幼学 当效之
cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín
蔡文姬 能辩琴 谢道韫 能咏吟
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng
彼女子 且聪敏 尔男子 当自警
táng liú yàn fāng qī suì jǔ shén tóng zuò zhèng zì
唐刘晏 方七岁 举神童 作正字
bǐ suī yòu shēn yǐ shì yǒu wéi zhě yì ruò shì
彼虽幼 身已仕 有为者 亦若是
quǎn shǒu yè jī sī chén gǒu bù xué hé wéi rén
犬守夜 鸡司晨 苟不学 曷为人
cán tǔ sī fēng niàng mì rén bù xué bù rú wù
蚕吐丝 蜂酿蜜 人不学 不如物
yòu xí yè zhuàng zhì shēn shàng kuāng guó xià lì mín
幼习业 壮致身 上匡国 下利民
yáng míng shēng xiǎn fù mǔ guāng yú qián yù yú hòu
扬名声 显父母 光于前 裕于后
rén yí zǐ jīn mǎn yíng wǒ jiào zǐ wéi yī jīng
人遗子 金满赢 我教子 唯一经
qín yǒu gōng xì wú yì jiè zhī zāi yí miǎn lì
勤有功 戏无益 戒之哉 宜勉力

三字经原典作者

王应麟(1223—1296)南宋官员、学者。字伯厚,号深宁居士,又号厚斋。祖籍河南开封,后迁居庆元府鄞县(今浙江鄞县),理宗淳祐元年进士,宝祐四年复中博学宏词科。历官太常寺主簿、通判台州,召为秘节监、权中书舍人,知徽州、礼部尚书兼给事中等职。其为人正直敢言,屡次冒犯权臣丁大全、贾似道而遭罢斥,后辞官回乡,专意著述二十年。为学宗朱熹,涉猎经史百家、天文地理,熟悉掌故制度,长于考证。一生著述颇富,计有二十余种、六百多卷,相传《三字经》为其所著。

明代著名诗人、王应麟的同乡黄润玉在《先贤赞》中称颂王应麟:“春秋绝笔,瑞应在麟

。宋诈讫录,瑞应在人,尼父泣麟,先生自泣。出匪其时,呼嗟何及。”

王鸣盛在《十七史商榷·汉艺文志考证》中说:“王应麟《汉艺文志考证》十卷,所采掇亦甚博雅。”

章学诚指出:“今之博雅君子,疲惫精力于经传子史,而终身无得于学者,正坐宗仰王氏,而误执求知之功力,以为学即在是耳。”

篇2:三字经全文带拼音

三字经全文带拼音

《三字经》,是中国的.传统启蒙教材,在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。以下是《三字经》的全文,请阅读。

三字经全文带拼音

【三字经全文下载】rén zhī chūxìng běn shànxìng xiāng jìnxí xiāng yuǎn人之初性本善性相近习相远gǒu bú jiàoxìng nǎi qiānjiào zhī dàoguì yǐ zhuān苟不教性乃迁教之道贵以专xī mèng mǔzé lín chǔzǐ bù xuéduàn jī zhù昔孟母择邻处子不学断机杼dòu yān shānyǒu yì fāngjiāo wǔ zǐmíng jù yáng窦燕山有义方教五子名俱扬yǎng bú jiàofù zhī guòjiào bù yánshī zhī duò养不教父之过教不严师之惰zǐ bù xuéfēi suǒ yíyòu bù xuélǎo hé wéi子不学非所宜幼不学老何为yù bù zhuóbù chéng qìrén bù xuébù zhī yì玉不琢不成器人不学不知义wéi rén zǐfāng shào shíqīn shī yǒuxí lǐ yí为人子方少时亲师友习礼仪xiāng jiǔ língnéng wēn xíxiào yú qīnsuǒ dāng zhí香九龄能温席孝于亲所当执róng sì suìnéng ràng lídì yú zhǎngyí xiān zhī融四岁能让梨弟于长宜先知shǒu xiào tìcì jiàn wénzhī mǒu shùshí mǒu wén首孝悌次见闻知某数识某文yī ér shíshí ér bǎibǎi ér qiānqiān ér wàn一而十十而百百而千千而万sān cái zhětiān dì rénsān guāng zhěrì yuè xīng三才者天地人三光者日月星sān gāng zhějūn chén yìfù zǐ qīnfū fù shùn三纲者君臣义父子亲夫妇顺yuē chūn xiàyuē qiū dōngcǐ sì shíyùn bù qióng曰春夏曰秋冬此四时运不穷yuē nán běiyuē xī dōngcǐ sì fāngyìng hū zhōng曰南北曰西东此四方应乎中yuē shuǐ huǒmù jīn tǔcǐ wǔ hángběn hū shù曰水火木金土此五行本乎数shí gān zhějiǎ zhì guǐshí èr zhīzǐ zhì hài十干者甲至癸十二支子至亥yuē huáng dàorì suǒ chányuē chì dàodāng zhōng quán曰黄道日所躔曰赤道当中权chì dào xiàwēn nuǎn jíwǒ zhōng huázài dōng běi赤道下温暖极我中华在东北hán yù jūnshuāng lù gǎiyòu gāo yuánzuǒ dà hǎi寒燠均霜露改右高原左大海yuē jiāng héyuē huái jìcǐ sì dúshuǐ zhī jì曰江河曰淮济此四渎水之纪yuē dài huásōng héng héngcǐ wǔ yuèshān zhī míng曰岱华嵩恒衡此五岳山之名gǔ jiǔ zhōujīn gǎi zhìchēng xíng shěngsān shí wǔ古九州今改制称行省三十五yuē shì nóngyuē gōng shāngcǐ sì mínguó zhī liáng曰士农曰工商此四民国之良yuē rén yìlǐ zhì xìncǐ wǔ chángbù róng wěn曰仁义礼智信此五常不容紊dì suǒ shēngyǒu cǎo mùcǐ zhí wùbiàn shuǐ lù地所生有草木此植物遍水陆yǒu chóng yúyǒu niǎo shòucǐ dòng wùnéng fēi zǒu有虫鱼有鸟兽此动物能飞走dào liáng shūmài shǔ jìcǐ liù gǔrén suǒ shí稻梁菽麦黍稷此六谷人所食mǎ niú yángjī quǎn shǐcǐ liù chùrén suǒ sì马牛羊鸡犬豕此六畜人所饲yuē xǐ nùyuē āi jùài wù yùqī qíng jù曰喜怒曰哀惧爱恶欲七情俱qīng chì huángjí hēi báicǐ wǔ sèmù suǒ shí青赤黄及黑白此五色目所识suān kǔ gānjí xīn xiáncǐ wǔ wèikǒu suǒ hán酸苦甘及辛咸此五味口所含shān jiāo xiāngjí xīng xiǔcǐ wǔ xiùbí suǒ xiù膻焦香及腥朽此五臭鼻所嗅páo tǔ gémù shí jīnyǔ sī zhúnǎi bā yīn匏土革木石金与丝竹乃八音yuē píng shǎngyuē qù rùcǐ sì shēngyí tiáo xié曰平上曰去入此四声宜调协gāo zēng zǔfù ér shēnshēn ér zǐzǐ ér sūn高曾祖父而身身而子子而孙zì zǐ sūnzhì xuán zēngnǎi jiǔ zúrén zhī lún自子孙至玄曾乃九族人之伦fù zǐ ēnfū fù cóngxiōng zé yǒudì zé gōng父子恩夫妇从兄则友弟则恭zhǎng yòu xùyǒu yǔ péngjūn zé jìngchén zé zhōng长幼序友与朋君则敬臣则忠cǐ shí yìrén suǒ tóngng shī xùwù wéi bèi此十义人所同当师叙勿违背zhǎn qí shuāidà xiǎo gōngzhì sī máwǔ fù zhōng斩齐衰大小功至缌麻五服终lǐ yuè shèyù shū shùgǔ liù yìjīn bù jù礼乐射御书数古六艺今不具wéi shū xuérén gòng zūnjì shí zìjiǎng shuō wén惟书学人共遵既识字讲说文yǒu gǔ wéndà xiǎo zhuànlì cǎo jìbù kě luàn有古文大小篆隶草继不可乱ruò guǎng xuéjù qí fándàn lüè shuōnéng zhī yuán若广学惧其繁但略说能知原fán xùn méngxū jiǎng jiūxiáng xùn gǔmíng jù dòu凡训蒙须讲究详训诂明句读wéi xué zhěbì yǒu chūxiǎo xué zhōngzhì sì shū为学者必有初小学终至四书lún yǔ zhěèr shí piānqún dì zǐjì shàn yán论语者二十篇群弟子记善言mèng zǐ zhěqī piān zhǐjiǎng dào déshuō rén yì孟子者七篇止讲道德说仁义zuò zhōng yōngnǎi kǒng jízhōng bù piānyōng bù yì作中庸乃孔中不偏庸不易zuò dà xuénǎi zēng zǐzì xiū qízhì píng zhì作大学乃曾子自修齐至平治zhōng shū shúxiào jīng tōngrú liù jīngshǐ kě dú中书熟孝经通如六经始可读shī shū yìlǐ chūn qiūhào liù jīngdāng jiǎng qiú诗书易礼春秋号六经当讲求yǒu lián shānyǒu guī cángyǒu zhōu yìsān yì xiáng有连山有归藏有周易三易详yǒu diǎn móyǒu xùn gàoyǒu shì mìngshū zhī ào有典谟有训诰有誓命书之奥wǒ zhōu gōngzuò zhōu lǐzhù liù guāncún zhì tǐ我周公作周礼著六官存治体dà xiǎo dàizhù lǐ jìshù shèng yánlǐ yuè bèi大小戴注礼记述圣言礼乐备yǒu guó fēngyǒu yǎ sònghào sì shīdāng fěng yǒng有国风有雅颂号四诗当讽咏shī jì wángchūn qiū zuòyù bāo biǎnbié shàn è诗既亡春秋作寓褒贬别善恶sān zhuàn zhěyǒu gōng yángyǒu zuǒ shìyǒu gǔ liáng三传者有公羊有左氏有谷梁ěr yǎ zhěshàn biàn yánqiú jīng xùncǐ mò xiān尔雅者善辨言求经训此莫先gǔ shèng zhùxiān xián zhuànzhù shū bèishí sān jīng古圣著先贤传注疏备十三经zuǒ zhuàn wàiyǒu guó yǔhé qún jīngshù shí wǔ左传外有国语合群经数十五jīng jì míngfāng dú zǐcuō qí yàojì qí shì经既明方读子撮其要记其事wǔ zǐ zhěyǒu xún yángwén zhōng zǐjí lǎo zhuāng五子者有荀扬文中子及老庄jīng zǐ tōngdú zhū shǐkǎo shì xìzhī zhōng shǐ经子通读诸史考世系知终始zì xī nóngzhì huáng dìhào sān huángzài shàng shì自羲农至黄帝号三皇在上世táng yǒu yúhào èr dìxiāng yī xùnchēng shèng shì唐有虞号二帝相揖逊称盛世xià yǒu yǔshāng yǒu tāngzhōu wén wǔchēng sān wáng夏有禹商有汤周文武称三王xià chuán zǐjiā tiān xiàsì bǎi zǎiqiān xià shè夏传子家天下四百载迁夏社tāng fá xiàguó hào shāngliù bǎi zǎizhì zhòu wáng汤伐夏国号商六百载至纣亡zhōu wǔ wángshǐ zhū zhòubā bǎi zǎizuì cháng jiǔ周武王始诛纣八百载最长久zhōu gòng héshǐ jì niánlì xuān yōusuì dōng qiān周共和始纪年历宣幽遂东迁zhōu dào shuāiwáng gāng zhuìchěng gān gēshàng yóu shuì周道衰王纲坠逞干戈尚游说shǐ chūn qiūzhōng zhàn guówǔ bà qiángqī xióng chū始春秋终战国五霸强七雄出yíng qín shìshǐ jiān bìngchuán èr shìchǔ hàn zhēng嬴秦氏始兼并传二世楚汉争gāo zǔ xīnghàn yè jiànzhì xiào píngwáng mǎng cuàn高祖兴汉业建至孝平王莽篡guāng wǔ xīngwéi dōng hànsì bǎi niánzhōng yú xiàn光武兴为东汉四百年终于献wèi shǔ wúzhēng hàn dǐnghào sān guóqì liǎng jìn魏蜀吴争汉鼎号三国迄两晋sòng qí jìliáng chén chéngwéi nán cháodū jīn líng宋齐继梁陈承为南朝都金陵běi yuán wèifēn dōng xīyǔ wén zhōuxīng gāo qí北元魏分东西宇文周兴高齐dài zhì suíyī tǔ yǔbù zài chuánshī tǒng xù迨至隋一土宇不再传失统绪táng gāo zǔqǐ yì shīchú suí luànchuàng guó jī唐高祖起义师除隋乱创国基èr shí chuánsān bǎi zǎiliáng miè zhīguó nǎi gǎi二十传三百载梁灭之国乃改liáng táng jìnjí hàn zhōuchēng wǔ dàijiē yǒu yóu梁唐晋及汉周称五代皆有由zhào sòng xīngshòu zhōu shànshí bā chuánnán běi hùn赵宋兴受周禅十八传南北混liáo yǔ jīnjiē chēng dìyuán miè jīnjué sòng shì辽与金皆称帝元灭金绝宋世yú tú guǎngchāo qián dàijiǔ shí niánguó zuò fèi舆图广超前代九十年国祚废dài chéng zǔqiān yān jīngshí liù shìzhì chóng zhēn迨成祖迁燕京十六世至崇祯quán yān sìkòu rú línlǐ chuǎng chūshén qì fén权阉肆寇如林李闯出神器焚qīng shì zǔyīng jǐng mìngjìng sì fāngkè dà dìng清世祖膺景命靖四方克大定yóu kāng yōnglì qián jiāmín ān fùzhì jì kuā由康雍历乾嘉民安富治绩夸dào xián jiānbiàn luàn qǐshǐ yīng fǎrǎo dū bǐ道咸间变乱起始英法扰都鄙tóng guāng hòuxuān tǒng ruòchuán jiǔ dìmǎn qīng mò同光后宣统弱传九帝满清殁gé mìng xīngfèi dì zhìlì xiàn fǎjiàn mín guó革命兴废帝制立宪法建民国gǔ jīn shǐquán zài zīzǎi zhì luànzhī xīng shuāi古今史全在兹载治乱知兴衰shǐ suī fándú yǒu cìshǐ jì yīhàn shū èr史虽繁读有次史记一汉书二hòu hàn sānguó zhì sìjiān zhèng jīngcān tōng jiàn后汉三国志四兼证经参通鉴dú shǐ zhěkǎo shí lùtōng gǔ jīnruò qīn mù读史者考实录通古今若亲目kǒu ér sòngxīn ér wéizhāo yú sīxī yú sī口而诵心而惟朝于斯夕于斯xī zhòng níshī xiàng tuógǔ shèng xiánshàng qín xué昔仲尼师项橐古圣贤尚勤学zhào zhōng lìngdú lǔ lùnbǐ jì shìxué qiě qín赵中令读鲁论彼既仕学且勤pī pú biānxuē zhú jiǎnbǐ wú shūqiě zhī miǎn披蒲编削竹简彼无书且知勉tóu xuán liángzhuī cì gǔbǐ bù jiàozì qín kǔ头悬梁锥刺股彼不教自勤苦rú náng yíngrú yìng xuějiā suī pínxué bù chuò如囊萤如映雪家虽贫学不辍rú fù xīnrú guà jiǎoshēn suī láoyóu kǔ zhuó如负薪如挂角身虽劳犹苦卓sū lǎo quánèr shí qīshǐ fā fèndú shū jí苏老泉二十七始发愤读书籍bǐ jì lǎoyóu huǐ chíěr xiǎo shēngyí zǎo sī彼既老犹悔迟尔小生宜早思ruò liáng hàobā shí èrduì dà tíngkuí duō shì若梁灏八十二对大廷魁多士bǐ jì chéngzhòng chēng yìěr xiǎo shēngyí lì zhì彼既成众称异尔小生宜立志yíng bā suìnéng yǒng shīmì qī suìnéng fù qí莹八岁能咏诗泌七岁能赋棋bǐ yǐng wùrén chēng qíěr yòu xuédāng xiào zhī彼颖悟人称奇尔幼学当效之cài wén jīnéng biàn qínxiè dào yùnnéng yǒng yín蔡文姬能辩琴谢道韫能咏吟bǐ nǚ zǐqiě cōng mǐněr nán zǐdāng zì jǐng彼女子且聪敏尔男子当自警táng liú yànfāng qī suìjǔ shén tóngzuò zhèng zì唐刘晏方七岁举神童作正字bǐ suī yòushēn yǐ shìyǒu wéi zhěyì ruò shì彼虽幼身已仕有为者亦若是quǎn shǒu yèjī sī chéngǒu bù xuéhé wéi rén犬守夜鸡司晨苟不学曷为人cán tǔ sīfēng niàng mìrén bù xuébù rú wù蚕吐丝蜂酿蜜人不学不如物yòu xí yèzhuàng zhì shēnshàng kuāng guóxià lì mín幼习业壮致身上匡国下利民yáng míng shēngxiǎn fù mǔguāng yú qiányù yú hòu扬名声显父母光于前裕于后rén yí zǐjīn mǎn yíngwǒ jiào zǐwéi yī jīng人遗子金满赢我教子唯一经qín yǒu gōngxì wú yìjiè zhī zāiyí miǎn lì勤有功戏无益戒之哉宜勉力

篇3:三字经带拼音全集

关于三字经带拼音全集

《三字经》是中华民族珍贵的文化遗产,它短小精悍、琅琅上口。

三字经全文带拼音

rén zhī chūxìng běn shànxìng xiāng jìnxí xiāng yuǎn
人之初性本善性相近习相远
gǒu bú jiàoxìng nǎi qiānjiào zhī dàoguì yǐ zhuān
苟不教性乃迁教之道贵以专
xī mèng mǔzé lín chǔzǐ bù xuéduàn jī zhù
昔孟母择邻处子不学断机杼
dòu yān shānyǒu yì fāngjiāo wǔ zǐmíng jù yáng
窦燕山有义方教五子名俱扬
yǎng bú jiàofù zhī guòjiào bù yánshī zhī duò
养不教父之过教不严师之惰
zǐ bù xuéfēi suǒ yíyòu bù xuélǎo hé wéi
子不学非所宜幼不学老何为
yù bù zhuóbù chéng qìrén bù xuébù zhī yì
玉不琢不成器人不学不知义
wéi rén zǐfāng shào shíqīn shī yǒuxí lǐ yí
为人子方少时亲师友习礼仪
xiāng jiǔ língnéng wēn xíxiào yú qīnsuǒ dāng zhí
香九龄能温席孝于亲所当执
róng sì suìnéng ràng lídì yú zhǎngyí xiān zhī
融四岁能让梨弟于长宜先知
shǒu xiào tìcì jiàn wénzhī mǒu shùshí mǒu wén
首孝悌次见闻知某数识某文
yī ér shíshí ér bǎibǎi ér qiānqiān ér wàn
一而十十而百百而千千而万
sān cái zhětiān dì rénsān guāng zhěrì yuè xīng
三才者天地人三光者日月星
sān gāng zhějūn chén yìfù zǐ qīnfū fù shùn
三纲者君臣义父子亲夫妇顺
yuē chūn xiàyuē qiū dōngcǐ sì shíyùn bù qióng
曰春夏曰秋冬此四时运不穷
yuē nán běiyuē xī dōngcǐ sì fāngyìng hū zhōng
曰南北曰西东此四方应乎中
yuē shuǐ huǒmù jīn tǔcǐ wǔ hángběn hū shù
曰水火木金土此五行本乎数
shí gān zhějiǎ zhì guǐshí èr zhīzǐ zhì hài
十干者甲至癸十二支子至亥
yuē huáng dàorì suǒ chányuē chì dàodāng zhōng quán
曰黄道日所躔曰赤道当中权
chì dào xiàwēn nuǎn jíwǒ zhōng huázài dōng běi
赤道下温暖极我中华在东北
hán yù jūnshuāng lù gǎiyòu gāo yuánzuǒ dà hǎi
寒燠均霜露改右高原左大海
yuē jiāng héyuē huái jìcǐ sì dúshuǐ zhī jì
曰江河曰淮济此四渎水之纪
yuē dài huásōng héng héngcǐ wǔ yuèshān zhī míng
曰岱华嵩恒衡此五岳山之名
gǔ jiǔ zhōujīn gǎi zhìchēng xíng shěngsān shí wǔ
古九州今改制称行省三十五
yuē shì nóngyuē gōng shāngcǐ sì mínguó zhī liáng
曰士农曰工商此四民国之良
yuē rén yìlǐ zhì xìncǐ wǔ chángbù róng wěn
曰仁义礼智信此五常不容紊
dì suǒ shēngyǒu cǎo mùcǐ zhí wùbiàn shuǐ lù
地所生有草木此植物遍水陆
yǒu chóng yúyǒu niǎo shòucǐ dòng wùnéng fēi zǒu
有虫鱼有鸟兽此动物能飞走
dào liáng shūmài shǔ jìcǐ liù gǔrén suǒ shí
稻梁菽麦黍稷此六谷人所食
mǎ niú yángjī quǎn shǐcǐ liù chùrén suǒ sì
马牛羊鸡犬豕此六畜人所饲
yuē xǐ nùyuē āi jùài wù yùqī qíng jù
曰喜怒曰哀惧爱恶欲七情俱
qīng chì huángjí hēi báicǐ wǔ sèmù suǒ shí
青赤黄及黑白此五色目所识
suān kǔ gānjí xīn xiáncǐ wǔ wèikǒu suǒ hán
酸苦甘及辛咸此五味口所含
shān jiāo xiāngjí xīng xiǔcǐ wǔ xiùbí suǒ xiù
膻焦香及腥朽此五臭鼻所嗅
páo tǔ gémù shí jīnyǔ sī zhúnǎi bā yīn
匏土革木石金与丝竹乃八音
yuē píng shǎngyuē qù rùcǐ sì shēngyí tiáo xié
曰平上曰去入此四声宜调协
gāo zēng zǔfù ér shēnshēn ér zǐzǐ ér sūn
高曾祖父而身身而子子而孙
zì zǐ sūnzhì xuán zēngnǎi jiǔ zúrén zhī lún
自子孙至玄曾乃九族人之伦
fù zǐ ēnfū fù cóngxiōng zé yǒudì zé gōng
父子恩夫妇从兄则友弟则恭
zhǎng yòu xùyǒu yǔ péngjūn zé jìngchén zé zhōng
长幼序友与朋君则敬臣则忠
cǐ shí yìrén suǒ tóngng shī xùwù wéi bèi
此十义人所同当师叙勿违背
zhǎn qí shuāidà xiǎo gōngzhì sī máwǔ fù zhōng
斩齐衰大小功至缌麻五服终
lǐ yuè shèyù shū shùgǔ liù yìjīn bù jù
礼乐射御书数古六艺今不具
wéi shū xuérén gòng zūnjì shí zìjiǎng shuō wén
惟书学人共遵既识字讲说文
yǒu gǔ wéndà xiǎo zhuànlì cǎo jìbù kě luàn
有古文大小篆隶草继不可乱
ruò guǎng xuéjù qí fándàn lüè shuōnéng zhī yuán
若广学惧其繁但略说能知原
fán xùn méngxū jiǎng jiūxiáng xùn gǔmíng jù dòu
凡训蒙须讲究详训诂明句读
wéi xué zhěbì yǒu chūxiǎo xué zhōngzhì sì shū
为学者必有初小学终至四书
lún yǔ zhěèr shí piānqún dì zǐjì shàn yán
论语者二十篇群弟子记善言
mèng zǐ zhěqī piān zhǐjiǎng dào déshuō rén yì
孟子者七篇止讲道德说仁义
zuò zhōng yōngnǎi kǒng jízhōng bù piānyōng bù yì
作中庸乃孔伋中不偏庸不易
zuò dà xuénǎi zēng zǐzì xiū qízhì píng zhì
作大学乃曾子自修齐至平治
zhōng shū shúxiào jīng tōngrú liù jīngshǐ kě dú
中书熟孝经通如六经始可读
shī shū yìlǐ chūn qiūhào liù jīngdāng jiǎng qiú
诗书易礼春秋号六经当讲求
yǒu lián shānyǒu guī cángyǒu zhōu yìsān yì xiáng
有连山有归藏有周易三易详
yǒu diǎn móyǒu xùn gàoyǒu shì mìngshū zhī ào
有典谟有训诰有誓命书之奥
wǒ zhōu gōngzuò zhōu lǐzhù liù guāncún zhì tǐ
我周公作周礼著六官存治体
dà xiǎo dàizhù lǐ jìshù shèng yánlǐ yuè bèi
大小戴注礼记述圣言礼乐备
yǒu guó fēngyǒu yǎ sònghào sì shīdāng fěng yǒng
有国风有雅颂号四诗当讽咏
shī jì wángchūn qiū zuòyù bāo biǎnbié shàn è
诗既亡春秋作寓褒贬别善恶
sān zhuàn zhěyǒu gōng yángyǒu zuǒ shìyǒu gǔ liáng
三传者有公羊有左氏有谷梁
ěr yǎ zhěshàn biàn yánqiú jīng xùncǐ mò xiān
尔雅者善辨言求经训此莫先
gǔ shèng zhùxiān xián zhuànzhù shū bèishí sān jīng
古圣著先贤传注疏备十三经
zuǒ zhuàn wàiyǒu guó yǔhé qún jīngshù shí wǔ
左传外有国语合群经数十五
jīng jì míngfāng dú zǐcuō qí yàojì qí shì
经既明方读子撮其要记其事
wǔ zǐ zhěyǒu xún yángwén zhōng zǐjí lǎo zhuāng
五子者有荀扬文中子及老庄
jīng zǐ tōngdú zhū shǐkǎo shì xìzhī zhōng shǐ
经子通读诸史考世系知终始
zì xī nóngzhì huáng dìhào sān huángzài shàng shì
自羲农至黄帝号三皇在上世
táng yǒu yúhào èr dìxiāng yī xùnchēng shèng shì
唐有虞号二帝相揖逊称盛世
xià yǒu yǔshāng yǒu tāngzhōu wén wǔchēng sān wáng
夏有禹商有汤周文武称三王
xià chuán zǐjiā tiān xiàsì bǎi zǎiqiān xià shè
夏传子家天下四百载迁夏社
tāng fá xiàguó hào shāngliù bǎi zǎizhì zhòu wáng
汤伐夏国号商六百载至纣亡
zhōu wǔ wángshǐ zhū zhòubā bǎi zǎizuì cháng jiǔ
周武王始诛纣八百载最长久
zhōu gòng héshǐ jì niánlì xuān yōusuì dōng qiān
周共和始纪年历宣幽遂东迁
zhōu dào shuāiwáng gāng zhuìchěng gān gēshàng yóu shuì
周道衰王纲坠逞干戈尚游说
shǐ chūn qiūzhōng zhàn guówǔ bà qiángqī xióng chū
始春秋终战国五霸强七雄出
yíng qín shìshǐ jiān bìngchuán èr shìchǔ hàn zhēng
嬴秦氏始兼并传二世楚汉争
gāo zǔ xīnghàn yè jiànzhì xiào píngwáng mǎng cuàn
高祖兴汉业建至孝平王莽篡
guāng wǔ xīngwéi dōng hànsì bǎi niánzhōng yú xiàn
光武兴为东汉四百年终于献
wèi shǔ wúzhēng hàn dǐnghào sān guóqì liǎng jìn
魏蜀吴争汉鼎号三国迄两晋
sòng qí jìliáng chén chéngwéi nán cháodū jīn líng
宋齐继梁陈承为南朝都金陵
běi yuán wèifēn dōng xīyǔ wén zhōuxīng gāo qí
北元魏分东西宇文周兴高齐
dài zhì suíyī tǔ yǔbù zài chuánshī tǒng xù
迨至隋一土宇不再传失统绪
táng gāo zǔqǐ yì shīchú suí luànchuàng guó jī
唐高祖起义师除隋乱创国基
èr shí chuánsān bǎi zǎiliáng miè zhīguó nǎi gǎi
二十传三百载梁灭之国乃改
liáng táng jìnjí hàn zhōuchēng wǔ dàijiē yǒu yóu
梁唐晋及汉周称五代皆有由
zhào sòng xīngshòu zhōu shànshí bā chuánnán běi hùn
赵宋兴受周禅十八传南北混
liáo yǔ jīnjiē chēng dìyuán miè jīnjué sòng shì
辽与金皆称帝元灭金绝宋世
yú tú guǎngchāo qián dàijiǔ shí niánguó zuò fèi
舆图广超前代九十年国祚废
dài chéng zǔqiān yān jīngshí liù shìzhì chóng zhēn
迨成祖迁燕京十六世至崇祯
quán yān sìkòu rú línlǐ chuǎng chūshén qì fén
权阉肆寇如林李闯出神器焚
qīng shì zǔyīng jǐng mìngjìng sì fāngkè dà dìng
清世祖膺景命靖四方克大定
yóu kāng yōnglì qián jiāmín ān fùzhì jì kuā
由康雍历乾嘉民安富治绩夸
dào xián jiānbiàn luàn qǐshǐ yīng fǎrǎo dū bǐ
道咸间变乱起始英法扰都鄙
tóng guāng hòuxuān tǒng ruòchuán jiǔ dìmǎn qīng mò
同光后宣统弱传九帝满清殁
gé mìng xīngfèi dì zhìlì xiàn fǎjiàn mín guó
革命兴废帝制立宪法建民国
gǔ jīn shǐquán zài zīzǎi zhì luànzhī xīng shuāi
古今史全在兹载治乱知兴衰
shǐ suī fándú yǒu cìshǐ jì yīhàn shū èr
史虽繁读有次史记一汉书二
hòu hàn sānguó zhì sìjiān zhèng jīngcān tōng jiàn
后汉三国志四兼证经参通鉴
dú shǐ zhěkǎo shí lùtōng gǔ jīnruò qīn mù
读史者考实录通古今若亲目
kǒu ér sòngxīn ér wéizhāo yú sīxī yú sī
口而诵心而惟朝于斯夕于斯
xī zhòng níshī xiàng tuógǔ shèng xiánshàng qín xué
昔仲尼师项橐古圣贤尚勤学
zhào zhōng lìngdú lǔ lùnbǐ jì shìxué qiě qín
赵中令读鲁论彼既仕学且勤
pī pú biānxuē zhú jiǎnbǐ wú shūqiě zhī miǎn
披蒲编削竹简彼无书且知勉
tóu xuán liángzhuī cì gǔbǐ bù jiàozì qín kǔ
头悬梁锥刺股彼不教自勤苦
rú náng yíngrú yìng xuějiā suī pínxué bù chuò
如囊萤如映雪家虽贫学不辍
rú fù xīnrú guà jiǎoshēn suī láoyóu kǔ zhuó
如负薪如挂角身虽劳犹苦卓
sū lǎo quánèr shí qīshǐ fā fèndú shū jí
苏老泉二十七始发愤读书籍
bǐ jì lǎoyóu huǐ chíěr xiǎo shēngyí zǎo sī
彼既老犹悔迟尔小生宜早思
ruò liáng hàobā shí èrduì dà tíngkuí duō shì
若梁灏八十二对大廷魁多士
bǐ jì chéngzhòng chēng yìěr xiǎo shēngyí lì zhì
彼既成众称异尔小生宜立志
yíng bā suìnéng yǒng shīmì qī suìnéng fù qí
莹八岁能咏诗泌七岁能赋棋
bǐ yǐng wùrén chēng qíěr yòu xuédāng xiào zhī
彼颖悟人称奇尔幼学当效之
cài wén jīnéng biàn qínxiè dào yùnnéng yǒng yín
蔡文姬能辩琴谢道韫能咏吟
bǐ nǚ zǐqiě cōng mǐněr nán zǐdāng zì jǐng
彼女子且聪敏尔男子当自警
táng liú yànfāng qī suìjǔ shén tóngzuò zhèng zì
唐刘晏方七岁举神童作正字
bǐ suī yòushēn yǐ shìyǒu wéi zhěyì ruò shì
彼虽幼身已仕有为者亦若是
quǎn shǒu yèjī sī chéngǒu bù xuéhé wéi rén
犬守夜鸡司晨苟不学曷为人
cán tǔ sīfēng niàng mìrén bù xuébù rú wù
蚕吐丝蜂酿蜜人不学不如物
yòu xí yèzhuàng zhì shēnshàng kuāng guóxià lì mín
幼习业壮致身上匡国下利民
yáng míng shēngxiǎn fù mǔguāng yú qiányù yú hòu
扬名声显父母光于前裕于后
rén yí zǐjīn mǎn yíngwǒ jiào zǐwéi yī jīng
人遗子金满赢我教子唯一经
qín yǒu gōngxì wú yìjiè zhī zāiyí miǎn lì
勤有功戏无益戒之哉宜勉力

不同版本的《三字经》

《三字经》是宋朝王应麟〈字伯厚〉先生所作,内容大都采用韵文,每三字一句,四句一组,像一首诗一样,背诵起来如同唱儿歌,用来教育子女琅琅上口十分有趣,又能启迪心智。时人觉得本书内容很好,纷纷翻印,因此广为流传,历久不衰,此后成为历朝历代最重要的童蒙养正教材之一。

随着时间的推移,在《三字经》的内容上,不同历史时期皆有所修改或增加。迄今为止所见的就有宋末元初的1068字本,明代的1092字本,明末的1122字本,清初的1140字本及1170字本等多个版本。并出现相关注解本、插图本。如明清时期就有《增补三字经》、《节增三字经》和《广三字经》等。清末民初的著名学者章太炎〈字炳麟〉先生的《三字经》增订本,是近一个世纪以来流传最广的版本。

解放后,又对《三字经》进行修订。主要涉及一些民族史观内容的修订。如:

关于元代历史的“莅中国,兼戎狄,九十年,国祚废。”改为“舆图广,超前代,九十年,国祚废。”;

关于清代历史的“清顺治,据神京。至十传,宣统逊。举总统,共和成。复汉土,民国兴。廿二史,全在兹,载治乱,知兴衰。”改为“清世祖,膺景命,靖四方,克大定。由康雍,历乾嘉,民安富,治绩夸。道咸间,变乱起,始英法,扰都鄙。同光后,宣统弱,传九帝,满清殁。革命兴,废帝制,立宪法,建民国。古今史,全在兹,载治乱,知兴衰。”

《三字经》作为儿童启蒙经典,是中华民族五千年历史的`缩影,其内容涵盖量非常丰富、全面。作为华夏子孙,我们每个人一生中有两本书是一定要读的,那就是《三字经》跟《弟子规》。《三字经》让我们了解中国的历史,以及人伦的次第与纲常,深入学习,深信每个人都会燃起对华夏先祖的崇敬与承担弘扬文化的责任感。

《三字经全文带拼音(集锦3篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

最新推荐
猜你喜欢